Brenntag BRENNTAG Export Brenntag

Brenntag Export's General Conditions of Sale

Brenntag N.V.'s General Conditions of Sales are available in three languages. The Dutch text shall always override in case of dispute. These conditions only apply for export sales of Brenntag N.V..

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 : Bevoegdheid

Het contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk en het vredegerecht te Harelbeke.
Deze algemene voorwaarden zijn ook opgemaakt in het Frans en het Engels. Bij verschillen met de Nederlandse tekst is deze steeds beslissend.
Indien één artikel van deze voorwaarden strijdig is met de wet, dan zal enkel dit artikel als nietig beschouwd worden.
Betreffende het vervoer wordt onderhavig contract beheerd, zelfs in binnenlands verkeer en met uitdrukkelijk akkoord van de partijen, door de beschikkingen van de wet van 4 september 1962, houdende goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg (C.R.M.) en de door de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.

Art. 2 : Toepassing

Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld gekend te zijn door de contracterende partij en hebben steeds voorrang op deze van de kopers.

Art. 3 : Verpakking

De waarborg van de verpakking wordt gezamenlijk met de goederen in rekening gebracht. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van de firma. Zij moeten haar franco haar magazijn en in goede staat teruggezonden worden. Zij dienen voorzien te zijn van alle etiketten en merken, hermetisch afgesloten, niet vervuild en totaal ledig en zij mogen geen andere producten bevat hebben dan deze waarvoor zij aangerekend werden. De terugbetaling van de waarborg zal in elk geval verminderd worden met de gebruiks-, reinigings- en recyclagekosten. In geval van niet-terugzending binnen de voorgeschreven voorwaarden of binnen een redelijke termijn, houdt de verkoper zich het recht voor de terugname van de verpakking te weigeren en deze aan te rekenen aan de koper aan de vervangwaarde van de dag.
Niet geborgde verpakkingen worden niet teruggenomen.

Art. 4 : Betwistingen

Alle klachten of protesten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk gedaan te worden: voor klachten inzake gewicht en beschadiging onmiddellijk na ontvangst van de goederen; voor alle andere gevallen binnen de vijf dagen na levering en in elk geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de goederen.
Een bezwaar schort in geen geval de betalingsverplichting op. Indien van een klacht de gegrondheid is vastgesteld, zal de verkoper naar zijn keuze een redelijke prijsreductie toekennen, de partij terugnemen of voor herlevering op zijn kosten zorg dragen. Een eventuele retourzending van de goederen mag slechts na zijn schriftelijke goedkeuring plaatsvinden. De verkoper is nimmer gebonden meer dan de factuurwaarde van de desbetreffende goederen te vergoeden.

Art. 5 : Schade en ontbinding

De verkoper kan het contract verbreken in het geval de koper zijn verplichtingen t.o.v. de verkoper niet nakomt. In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de koper kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding eisen gelijk aan 20% van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt.
Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, oorlog, maatregelen van de overheid e.d. de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De verkoper houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 6 : Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur ervan.
In het geval van niet-betaling houdt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.
Alle risico's aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de koper gedragen te worden vanaf het ogenblik dat deze ter zijne beschikking staan.

Art. 7 : Prijs, betaling en betalingsachterstand

De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet bindend voor de verkoper. De verkoper kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. Eenmaal de bestelling aanvaard, kan de verkoper nog steeds de prijs ervan herzien of aanpassen in uitvoering van de wet van 30 maart 1976 (art. 57), zijnde in funktie van de parameters die de reële kosten van de prijs samenstellen en dit enkel voor het deel van de prijs die zij in die prijs vertegenwoordigen en dit tot een maximum van 80% van de uiteindelijk vastgestelde prijs.
Op leveringen met een waarde beneden een minimumwaarde wordt een hoeveelheidstoeslag aangerekend. De minimumwaarde en de hoeveelheidstoeslag kunnen aangevraagd worden bij de commerciële dienst.
Alle facturen zijn betaalbaar te Deerlijk, contant, netto en zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd. Het opmaken van wissels of andere betalingsvoorwaarden verandert hieraan niets en veroorzaakt geen vernieuwing van schuldvordering. De waarborg aangerekend voor verpakking dient samen met de prijs der goederen betaald te worden. Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging getekend door een gevolmachtigde van de firma hebben onze agenten of vertegenwoordigers geen bevoegdheid de vennootschap te binden noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven.
In geval van niet-betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder verdere aanmaning een verwijlinterest toegepast die vastgesteld is op de gerechtelijke rente verhoogd met 4%, ofwel, te onzer keuze, de hoogste geldende rente in het land waar de koper kantoor houdt, dit alles ongeacht de overeengekomen valuta. Tevens wordt onmiddellijk betaling opgeëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke koper schuldig blijft uit hoofde van gelijk wat.
Elke achterstal van betaling geeft de verkoper ambtshalve het volle recht elke aan gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, ontbonden te verklaren of op te schorten en hij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen.
Door het louter verstrijken van de vervaldatum is de koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding schuldig gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 2.000,-BF. en een maximum van 60.000,-BF.

Art. 8 : Levering(stermijn)

De goederen worden verondersteld in ontvangst genomen en aanvaard te zijn in onze magazijnen. Zij worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs in geval van franco zending. In dit laatste geval worden de goederen afgeleverd op de drempel van het leveringsadres. In geval de koper of een aangestelde ter plaatse instructies zou geven aan het personeel van de verkoper om de goederen op een aangeduide plaats te brengen in zijn instelling of woning kan dit slechts gebeuren onder zijn toezicht en op zijn risico.
Eenmaal de afhalings- of verzendingsbon door de koper getekend is voor aanvaarding en goedkeuring, kan deze op geen enkele manier nog verhaal uitoefenen tegen de verkoper, zelfs in het geval van een levering niet conform de bestelling.
De leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt; zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor de verkoper.
Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege de verkoper.

Art. 9 : Afname, transport, lossing

Elke verkoop, al dan niet schriftelijk bevestigd, wordt slechts bindend en uitvoerbaar, indien de verkoper de nodige zekerheden (kredietbrief, bankgarantie, Delcredere-dekking of andere) worden verschaft binnen een termijn van 4 weken na onze verkoopbevestiging.
Indien de goederen, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en levering, ter afname voor de koper gereed staan en de verkoper zulks aan de koper heeft medegedeeld, is de koper terstond tot afname verplicht. Indien op afroep geleverd wordt, is de koper zonder sommatie of ingebrekestelling gehouden af te nemen, uiterlijk op de laatste dag van de periode waarin de afroep kon worden gedaan.
Niet nakoming van de verplichting tot afname geeft de verkoper het recht de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden, en aan de koper te factureren zonder dat daarna betaling wegens nog niet plaatsgehad hebbende afname geweigerd kan worden.
De wijze van verzending en de verzendroute zijn naar keuze van de verkoper. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen berust het risico van verloren gaan of van beschadiging van de goederen vanaf het tijdstip van verzending bij de koper. De koper aanvaardt het risico ongeacht welke schade voor hem mocht voortvloeien uit het in ontvangst nemen, de opslag en het gebruik van de ontvangen goederen, al dan niet in combinatie met andere stoffen, behalve ingeval de schade te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds.
De in de handel gebruikelijke clausules als F.O.B., C.A.F, enz. worden gebruikt in de betekenis die daaraan gegeven is in de meest recente versie van de Incoterms.

Art. 10 :

De bepalingen van het verdrag van 1 juli 1964 op "de internationale verkoop van roerende goederen" is op de overeenkomst niet van toepassing.

Art. 11 :

Alle prijzen aangeboden en verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers moeten gedekt worden door het schrifelijke akkoord van ons commercieel management.

top

Conditions Generales de Vente

Art. 1 : Compétence

Ce contract est régi par la loi belge. Tous les litiges seront de la compétence exclusive des Tribunaux de Courtrai et de la Justice de paix de Harelbeke.
Ces conditions générales sont aussi rédigées en néerlandais et en anglais. Si des différences du texte néerlandais se trouvent, ce dernier est décisif.
Au cas où un article de ces conditions serait contraire à la loi, seulement cet article sera considéré comme nul.
En ce qui concerne le transport, le contrat est régi, même en trafic intérieur et de l'accord exprès des parties, par les dispositions de la loi du 4 septembre 1962, portant approbation de la convention relative au contrat de transport de marchandises par la route (C.M.R.) et par les conditions particulières ci-après énoncées.

Art. 2 : Applicabilité

Sauf convention expresse, exceptionnelle et écrite, les présentes conditions générales de vente sont en vigueur pour toutes les ventes. Elles sont censées être connues de toutes les parties contractantes et prévalent sur celles de l'acheteur.

Art. 3 : Emballages

Le cautionnement des emballages sera porté en compte au même titre que la marchandise. Les emballages cautionnés restent la propriété de la firme. Ils doivent lui être restitués, franco son magasin. Ils doivent être pourvus de toutes les étiquettes et les marques, en parfait état tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, fermés hermétiquement, non souillés et totalement vides, et ne peuvent avoir contenu d'autres produits que ceux pour lesquels ils ont été facturés. Le remboursement de la caution sera en tout cas diminué des frais d'usure, de nettoyage et de recyclage.
Au cas où cet article ne serait pas respecté, ou les emballages ne seraient pas restitués dans un délai raisonnable, le vendeur se réserve le droit de refuser la reprise des emballages cautionnés, leur coût sera porté en compte à la valeur de remplacement.

Art. 4 : Réclamation

Toute réclamation doit être faite par écrit : les réclamations concernant le poids et l'endommagement immédiatement après réception de la marchandise; dans tous les autres cas dans les 5 jours après livraison et en tout cas avant l'utilisation ou la revente des marchandises.
En aucun cas, une réclamation suspend l'obligation de paiement. Si la réclamation a été jugée justifiée, le vendeur, à son choix, allouera une remise raisonnable, reprendra la quantité des articles ou bien prendra soin d'une nouvelle livraison à ses frais. Le vendeur ne sera jamais tenu de réparer plus que le prix de facture des marchandises en question.

Art. 5 : Dommages et résiliations

Le vendeur peut résilier le contrat en cas d'inexécution par l'acheteur de ses obligations vis-à-vis du vendeur. En cas de résiliation du contrat aux torts de l'acheteur, le fournisseur peut exiger un dédommagement forfaitaire de 20%, sous réserve de majoration si le dommage causé est supérieur.
Le vendeur peut annuler le contrat en cas de force majeure, grève, lock-out, guerre, mesures de la part des pouvoirs publics, etc.
Le vendeur se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit et sans mise en demeure préliminaire en cas de faillite ou n'importe quel changement dans l'état juridique de l'acheteur.

Art. 6 : Réserve de propriété

La propriété de la marchandise vendue ne passe à l'acheteur qu'après paiement intégral du montant de la facture.
En cas de non-paiement, le vendeur se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée, sans intervention des tribunaux.
Tous les risques que pourrait courir la marchandise sont à la charge de l'acheteur dès qu'elle est mise à sa disposition.

Art. 7 : Prix, paiement et retard de paiement

Les prix et offres sont remis à titre purement indicatif.
Le vendeur se réserve le droit de les adapter à tout moment, jusqu'au moment de l'acceptation de la commande.
Une fois cette même commande acceptée, le vendeur peut encore adapter ou revoir le prix en vertu de la loi du 3O mars 1976 (art. 57), soit en fonction des paramètres qui ont trait à des coûts réels constituant des élements du prix final, et seulement pour la partie qu'ils représentent dans ce même prix final; et ce jusqu'à concurrence de 80% du prix final fixé.
Quant aux livraisons en-dessous de la valeur minimale, un supplément pour quantité sera porté au compte de l'acheteur. La valeur minimale et le supplément pour quantité sont à la disposition de l'acheteur sur simple demande au service des ventes.
Tous les paiements seront effectués à Deerlijk, au comptant, net et sans escompte, sauf dérogation écrite contraire et formelle.
La caution pour l'emballage doit être réglée en même temps que la facture.
Sans autorisation spéciale, écrite par un délégué de la firme, les agents et les représentants n'ont pas de compétence pour engager la firme, ni pour décharger ou remettre une dette en son nom.
Les sommes dues en vertue des factures ou des traites porteront de plein droit et sans mise en demeure des intérêts de retard au taux judiciaire augmenté de 4%, ou, au choix du vendeur, les intérêts les plus élevés en vigueur dans le pays dans lequel l'acheteur a son siège, tout cela sans considération des unités monétaires convenues.
Tout retard de paiement entraîne d'office pour le vendeur le droit de résilier ou de suspendre tout marché en cours ou non encore exécuté, il se réserve aussi le droit de reprendre les marchandises déjà livrées ou en expédition, et toute somme due même non échue devient exigible de suite.
A la date d'échéance, l'acheteur est dû de plein droit à un dédommagement forfaitaire s'élevant à 12% du montant de la facture, avec un minimum de 2.000 FB, et un maximum de 60.000 FB.

Art. 8 : Livraison - délai

Toutes les marchandises sont censées être réceptionnées et agréées par l'acheteur dans les magasins du vendeur avant l'expédition.
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, même en cas d'expédition franco. Dans ce dernier cas les marchandises sont livrées au seuil de l'adresse de livraison.
Si, sur place, l'acheteur ou son remplacant donnait des instructions au personnel du vendeur pour apporter les marchandises sur un lieu indiqué dans sa propriété, cela se passerait sous surveillance et à riques et périls de l'acheteur.
Une fois le bon d'enlèvement ou le bon de livraison signé pour acceptation et approbation, l'acheteur ne pourra plus se retourner contre le vendeur, même en cas de livraison de marchandise non conforme à celle commandée.
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif; ils sont respectés dans la mesure du possible, mais ne constituent cependant aucune obligation formelle de la part du vendeur.
Un retard de livraison ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêt.

Art. 9 : L'achat, le transport, le déchargement

Toute vente, confirmée par écrit ou non, n'obligera le vendeur qu'après réception des garanties nécessaires (lettre de crédit, garantie bancaire, couverture Ducroire ou autre) dans un délai maximale de 4 semaines après la confirmation de vente par le vendeur.
Si les marchandises, quel que soit la façon convenue de transport ou de livraison, sont prêtes à être livrées et l'achteur est mis au courant de ce fait, il est aussitôt obligé de prendre les marchandises. En cas de livraison sur appel, l'achteur est tenu de prendre sans sommation ni mise en demeure, au plus tard au dernier jour du délai durant lequel la demande pouvait être faite.
Le non-acquittement de l'obligation d'achat donne au vendeur le droit de stocker les marchandises pour le compte et les risques de l'acheteur, respectivement de les tenir en stock et de facturer l'achteur sans qu'ensuite le refus de paiement puisse être invoqué pour non-achat.
Le mode d'expédition et l'itinéaire d'expédition sont au choix du vendeur. Pour autant que non autrement formellement convenu, les risques de pertes ou de dommages des marchandises à partir du moment d'envoi sont pour l'acheteur.
L'acheteur accepte les risques de quel que soit le dommage qui pourrait résulter de la réception, le stockage et l'usage des marchandises reçues, en combinaison ou non d'autres matières, sauf dans le cas de dommages dus à un acte de malveillance ou un négligence coupable du part du vendeur.
Les clauses de style dans le commerce telles que F.O.B., C.A.F., etc. sont employées dans le sens donné dans la version la plus récente des Incoterms.

Art. 10 :

Les dispositions du traité du 1 juillet 1964 sur "la vente internationale des biens meubles" ne s'applique pas à ce accord.

Art. 11 :

Tous les prix donnés par nos représentants et leurs engagements doivent être couverts par le consentement écrit de notre direction commerciale.

top

General Conditions of Sale

Art. 1 : Competence

The contract is subject to the Belgian Law. All disputes fall under the exclusive jurisdiction of the Kortrijk Court and the Justice of the peace of Harelbeke.
These general conditions are also drawn up in French and Dutch. The Dutch text shall always override in case of dispute.
In case of one article being contrary to the law, only this article will be considered as void.
Concerning transport, even for domestic transport and with explicit agreement of the parties, this contract is subject to the stipulations of the Belgian Law of the 4th of September 1962, concerning approval of the contract with regard to the transport of goods by road (C.R.M.), and to the particular conditions stipulated hereafter.

Art. 2 : Application

Except for explicit, exceptional and written agreement, the following conditions of sale are valid. They are supposed to be known by the contracting parties and they prevail against those of the buyers.

Art. 3 : Packing

The deposit charges shall be invoiced along with the goods. The guaranteed packing remains property of the seller. It shall be returned free warehouse of the seller and in good condition. It shall be complete with all labels and marks, hermetically sealed, not filthy and totally empty, it may not have contained products other than those for which it has been invoiced. The refund of the deposit shall anyhow be reduced with the costs of use, cleaning and recycling. In case of non-return within a reasonable period or non-respecting of the preceding, the seller has the right to refuse taking back the packing and to charge it to the buyer at the replacement cost of the day.
Packing that is not guaranteed shall not be taken back.

Art. 4 : Complaints

All complaints and contestations shall be made in writing to be admissible : for complaints concerning weight and damage immediately after receipt of the goods; in all other cases within 5 days after delivery and in all cases before the use or resale of the goods.
A complaint does not postpone the obligation to pay.
If a complaint is found justified, the seller will, at his discretion, allow a reasonable price reduction, take back the delivery or arrange for another delivery at his own expense. Return of the goods may only take place following the written approval of the seller. The seller will never be bound to com-pensate more than the invoice-value of the goods in question.

Art. 5 : Damage and rescission

The seller can cancel the agreement in case of non-observance of the agreement by the buyer. In case the contract is cancelled by the buyer, the seller can claim damages equal to 20% of the contract's worth, under reserve of increase if the losses are higher.
When, due to force majeure, strike, lock-out, war, government measures and the like, the seller is in the impossibility to carry out the agreement, he retains the right to cancel the agreement without the buyer having the right to claim compensation.
The seller retains the right to consider the agreement as disbanded by law without serving notice upon the buyer, in case of bankruptcy, insolvency or whatever change in the legal state of the buyer.

Art. 6 : Property provisions

The goods sold remain the property of the seller until full payment of the invoice.
In case of non-payment the seller retains the right to take back the goods delivered without any mediation of a Court.
All risks to which the goods are exposed shall pass to the buyer upon delivery.

Art. 7 : Price, payment and delay in payment

The provided prices and tenders are merely approximate and not binding for the seller. He can change them at any time until the acceptance of an order. Once the order is accepted, the seller can still revise or adjust the price in accordance with the Law of the 30th of March 1976 (art. 57), namely in function of the parameters that make up the real costs of the price and this only for that part that they represent in the price and this to a maximum of 80% of the finally determined price.
A surcharge shall be invoiced for deliveries under a minimum value. This minimum value and the surcharge can be applied for at the commercial department.
All invoices are payable at Deerlijk, cash, nett and without discount, unless otherwise agreed on and confirmed in writing.
Bills of exchange and other conditions of payment do not change this and do not cause renewal of the claim.
The deposit charged for packing is to be paid along with the price of the goods.
When not provided with a special written authorization signed by a delegate of the firm, the seller's agents and representatives do not have the authority to bind the firm nor to give acquittal or exemption in her name.
In case of non-payment of an invoice or a bill of exchange on the appointed due date, an interest will be applied, by law and without reminder, at the legal interest rate increased by 4%, or at the seller's discretion, the highest interest rate valid in the country where the buyer has his head office, all this regardless of the agreed currency.
At the same time, immediate payment of all amounts, expired or not, that the buyer is due by whatever reason, will be claimed.
Every delay in payment gives the seller in his official capacity, the full right to declare each current sale, also those of which the goods are not yet delivered, to be disbanded or postponed and he retains the right to take back the goods that were already delivered or that were in dispatch.
On the due date the buyer is in default by law without reminder by application of art. 1139 BWB. In case of complete or partial non-payment of the amount due on the expiry date, without serious reasons and after serving notice upon the buyer, the amount due shall be increased by 12% with a minimum of 2.000 BEF and a maximum of 60.000 BEF, even if terms of respite are given.

Art. 8 : Delivery(times)

The goods shall be received and accepted at the seller's warehouses. They are always dispatched at the buyer's risk, even in case of carriage paid. In this case the goods are delivered on the doorstep at the delivery address.
If the buyer or a person appointed by him gives on the spot instructions to the seller's personnel to bring the goods to a specific place on his territory, than this can only take place under supervision and at the risk of the buyer.
Once the receipt is signed by the buyer for acceptance and approval, the buyer has no more means to recover from the seller, even in case of a delivery not in accordance with the order.
The terms of delivery are always approximate, they are observed as much as possible, but they are never binding to the seller.
A delay in delivery can in no case give cause for damages or interests due by the seller.

Art. 9 : Taking delivery, transport, unloading

Orders shall only become binding and can only be put into execution if the necessary securities (letter of credit, bank guarantee, Delcredere-cover, or other) have been provided within a delay of 4 weeks after the sales confirmation by the seller.
If the goods regardless of the agreed method of transport and delivery, are ready and waiting for the buyer to take delivery and the seller has so informed the buyer, the buyer shall be bound to take delivery without summons or notice, at the latest on the last day of the period during which call can be made. Failure to fulfil the liability to take delivery shall give the seller the right to store the goods or keep them in storage at the buyer's expense and risk, and to charge the buyer for this without him having the right to refuse payment on the grounds of non-accepted delivery.
The method and route of dispatch shall be at the discretion of the seller. Insofar as it has not been expressly agreed to the contrary, the risk of loss or of damage to the goods from the moment of dispatch shall be borne by the buyer.
The buyer shall accept the risk of whatever damage resulting from reception, storage or use of the goods received, whether or not in combination with other substances, unless the damage is due to serious fault on the side of the seller. The customary trade terms, such as F.O.B., C.A.F., etc. shall be used with the meaning ascribed to them in the latest edition of Incoterms.

Art. 10 :

The stipulations of the treaty of the 1st of July 1964 on "the international sale of moveable property" are not applicable to this agreement.

Art. 11 :

All prices quoted and commitments taken by our representatives must be covered by the written approval of our commercial management

top